Omdat deuren moeilijk opengaan voor mensen in een kwetsbare positie

Omdat strijden tegen uitsluiting begint bij kleine gebaren


Hebben wij uw hulp nodig!

Wij zoeken woonsten te huur van uiteenlopende grootte aan gematigde prijzen binnen Brussel-Hoofdstad.


eigenwoning

Bent u privé-eigenaar van een woning?

Uw woning is relatief goedkoop en bevindt zich binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest?

U verdedigt de waarden van solidariteit en gelijkheid?

Geef een duwtje in de rug aan kwetsbare bevolkingsgroepen door hen uw woonst te verhuren en geniet van de steun van Bru4Home vzw!

Mogelijke problemen worden snel en doeltreffend aangepakt, steeds rekening houdend met omwonenden.

Wij engageren ons om de opnieuw gehuisveste mensen te begeleiden en onze elkaar aanvullende expertises aan te bieden.

OVMSVKgemeentelijk OCMWWoningfonds

U bent een structuurhouder van sociale woningen ?

Bevorder de sociale cohesie en de integratie van kwetsbare bevolkingsgroepen in Brusselse woningen met een sociaal karakter.

U wordt regelmatig gecontacteerd door verschillende vzw’s op zoek naar woningen voor hun specifieke doelpubliek?

Win tijd en vermijdt keuzes door beroep te doen op Bru4Home. Onze vzw groepeert 7 sectoren die werken met een kwetsbaar publiek (Hulp aan daklozen, Justitieel Welzijnswerk, Hulp aan personen met een handicap, Geestelijke Gezondheidszorg, Maatschappelijk Welzijn, Verslavingsproblematieken). Bru4Home vergemakkelijkt het installeren van conventies zonder dat u een keuze moet maken voor bevolkingsgroepen met een bepaald soort kwetsbaarheid ten nadele van andere kwetsbare groepen.

Bru4Home gaat een engagement met u aan !

U blijft verantwoordelijk voor het administratief beheer van de verhuurde woonst.

Bru4Home verzekert begeleiding van de huurder: huisbezoeken, sociale begeleiding, gezondheidszorg, maandelijkse evaluatie van de situatie van de huurder, aanspreekpunt met u en met de buren.

Het multidisciplinair team van Bru4Home heeft expertise inzake het beheer van de problematieken waarmee deze kwetsbare bevolkingsgroepen te kampen hebben.

Waarom hebben wij onze vzw’s 
gegroepeerd?

Omdat onze bekwaamheden elkaar aanvullen en ze een intersectorale aanpak van problematieken mogelijk maakt (fysieke en psychische gezondheid, handicap, psychosociale rehabilitatie, administratieve hulp, …).

Elk lid van Bru4Home onderschrijft een engagement binnen de schoot van de vzw om onder meer te verzekeren: het ondersteunen van de huurders bij het zich installeren in de woonst, huisbezoeken gedurende minstens 6 maanden en begeleiding van de huurders.

Neem contact met ons op: info@bru4home.be of telefoneer op 0485 236 838